Τεστ Δεξιοτήτων
Τεστ Δεξιοτήτων

Στις προσλήψεις του Δημοσίου που γίνονται με το σύστημα της σειράς προτεραιότητας (μοριοδοτούνται: βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακές σπουδές, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, κ.λ.π.), σημαντικό ρόλο κατέχει το Τεστ Δεξιοτήτων. Βοηθά το ΑΣΕΠ στην αντίληψη της γενικής εικόνας του υποψηφίου (Γενική Μόρφωση, Βασικές Γνώσεις Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Θεμάτων κ.α.).

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτή τη βαθμολογία ως βάση για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου, με το σύστημα των μορίων, καθώς ο βαθμός από το test θα δίνει το 25% της συνολικής βαθμολογίας.

Το Test Δεξιοτήτων:
Είναι τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων
Θα ισχύει για τους διαγωνισμούς προτεραιότητας
Περιλαμβάνει 100 ερωτήσεις
Δίνει στον υποψήφιο έως 300 μόρια
Δεν είναι υποχρεωτικό
Θα διεξάγεται μία ή δύο φορές το χρόνο
Έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν
Δεν θα υπάρχει εξεταστέα ύλη ή εξεταστέα μαθήματα
Αυτοί που δε θα συμμετέχουν χάνουν ουσιαστικά μόρια
σε σχέση με αυτούς που συμμετέχουν