Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί απαραίτητο προσόν για συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για πρόσληψη στον Δημόσιο Τομέα. Η ΑΧΟΝ Ελληνικού συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποιήσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, το ECDL και τη VELLUM, που καλύπτει αυτή την απαίτηση καθώς αναγνωρίζονται επισήμως από το Ελληνικό Δημόσιο, τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και τον ΑΣΕΠ. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που εξηγούν την εντυπωσιακή συμμετοχή υποψηφίων στα προγράμματα απόκτησης του ECDL - VELLUM.

Τα Πιστοποιητικά ECDL και VELLUM αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο και αναφέρονται ως «έγκυρα πιστοποιητικά βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής» στις προκηρύξεις των Δημόσιων Οργανισμών και του ΑΣΕΠ. Επίσης, τα Προγράμματα Πιστοποίησης ECDL – VELLUM είναι πλήρως εναρμονισμένα με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο οποίο τα πιστοποιητικά ECDL - VELLUM αναφέρονται ως «πρότυπο σύστημα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ».

Η ECDL Ελλάς και η VELLUM Global Educational, με την από 1-2-2006 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ, αποτελούν από τούς Πρώτους Πιστοποιημένους Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής αναγνωρισμένων και από το Ελληνικό Δημόσιο. Όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 44/2005, από 1/1/2006 στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε θέσεις φορέων του δημοσίου γίνονται αποδεκτά μόνο πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η πιστοποίηση της ECDL Ελλάς και της VELLUM Global Educational από τον ΟΕΕΚ υλοποιήθηκε σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Α/25081 (ΦΕΚ 1720/Β/2005) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αυτή εμπερικλείει τη διεθνή πρακτική στον χώρο της πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και είναι εναρμονισμένη με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2003.

Τα προγράμματά μας οδηγούν στην απόκτηση των πτυχίων:
ECDL Profile, expert, VELLUM Standard, VELLUM Proficiency, CAD, ImageMaker, Web Starter κ.α.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ